Bản tin nông nghiệp

Công ty Cổ phần SOP Phú Mỹ đang hợp tác cùng Viện khoa học - kỹ thuật - nông lâm nghiệp Tây Nguyên để cùng nhau thực hiện dự án: khảo nghiệm FERTISOP trên cây hồ tiêu giai đoạn kinh doanh.

Thông tin nhà nông

Giống vải chín sớm Bình Khê Nguồn gốc: Xã Bình Khê, huyện Đông Triều, Quảng Ninh. Giống có đặc điểm: Cây sinh trưởng khoẻ. Tán cây hình cầu dẹt. Lá màu xanh đậm. Quả hình trứng. Khối lượng...

Giới thiệu công ty

Là doanh nghiệp đầu tiên sản xuất phân bón kali sulphat tại Việt Nam và là dự án đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á với...

Kiến thức nhà nông

Bảng giá phân bón

Kali Israel hạt
7,950
Kali Russia hạt
7,200
Kali Lào bột trắng
7
Kali Israel hạt
7,650
Kali Russia hạt
7,000
Kali Lào bột trắng
5,500
Kali Russia hạt
6,900
Kali Israel hạt
7,000
Kali Phú Mỹ (miễng)
6,900
Kali Phú Mỹ (bột)
6,000

Tin nổi bật

Tỷ giá ngoại tệ

Tại sao chọn chúng tôi?
"Chưa bao giờ ngừng việc cải thiện giá trị của khách hàng"
Đồng hành cùng bà con nông dân trong suốt quá trình canh tác với kỹ thuật canh tác tiên tiến nhất
Đồng hành cùng bà con nông dân trong suốt quá trình canh tác với kỹ thuật canh tác tiên tiến nhất
Đồng hành cùng bà con nông dân trong suốt quá trình canh tác với kỹ thuật canh tác tiên tiến nhất

Diễn đàn nông nghiệp

trung lượng ECO trong bài viết kinh nghiệm bón phân cho dưa lưới bên cty mình có bán k, nếu k có tư vấn mình địa điểm mua với, cám ơn
Nguyen đức sinh, nsinh666@gmail.com
Hеllо! sopphumy.com.vn Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl lеgаlly? Wе suggеsting а nеw lеgаl wаy оf sеnding prоpоsаl thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs. Whеn suсh businеss prоpоsаls аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls. аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt. Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu. Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD. This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us. Contact us. Telegram - @FeedbackMessages Skype live:contactform_18 WhatsApp - +375259112693
735492, no-replyLesblors@gmail.com
ATT: sopphumy.com.vn / SOP PHÚ MỸ WEB SITE SERVICES This notice RUNS OUT ON: Sep 24, 2020 We have actually not received a payment from you. We have actually attempted to call you yet were not able to contact you. Kindly Browse Through: https://bit.ly/3kKaykw . For information and also to process a optional payment for solutions. 09242020201659.
Maurice Tewksbury, information@sopphumy.com.vn
Những hình thức bón phân cho cây bắp nếp gồm những quy trình nào?
Bốn Phương, bongphuongvn@gmail.com
Cách bón lót cho cây trồng phổ biến nhất hiện nay?
Nguyễn Triều , trieunguyen@gmail.com
Hỏi giá phân bón hữu cơ hiện nay so sánh các loại phân hữu cơ.
Khả nam, khanamcs1979@gmail.com
Có bao nhiêu công ty phân bón hữu cơ tại thị trường Việt Nam
Hoài Thương, thuongntv201@gmail.com
Phun phân vi sinh lên lá gồm những loại nào? Đặc điểm và so sánh.
Công Hậu, kythuat02.pnvn@gmail.com
Tổng hợp các kỹ thuật bón phân vi sinh trên cây rau?
Đăng Nghĩa, dnghia2001@gmail.com

Chúng tôi trên facebook

Chat facebook